Kvalitets- och miljöarbete

Kvalitetsarbete Det är Takringens kvalitetspolicy att endast utföra entreprenadarbeten och tjänster som är av sådan kvalitet, att de förtjänar och vinner kundernas fulla belåtenhet och förtroende genom att vi utför det förväntade arbetet på ett fackmannamässigt och tillförlitligt sätt. För att ytterligare öka vårt anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitetstänkandet genomsyrar hela organisationen. Var och en i organisationen skall ha kunskap om att det är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på vårt arbete och våra tjänster. Kvaliteten och tillförlitligheten skall i alla avseende vara sådan, att den utgör ett väsentligt motiv för våra entreprenadkunder att alltid anlita Takringen i Jönköping/Värnamo Miljöarbete Inom Takringen skall vi verka för att förbättra omgivande miljö genom åtgärder som skall bidraga till att minska vår miljöbelastning. Grunden för vårt arbete skall vara gällande miljölagstiftning. Företaget skall hålla sig ajour med nyheter och ändringar i densamma för att kunna informera personal om vilka åtgärder, som behöver vidtagas för att arbetsmiljöaspekterna skall kunna ingå, som en naturlig del i arbetet. Takringen arbetar för att minska miljöbelastningen genom att sortera spill och emballage för återvinning direkt på arbetsplatsen liksom vi genom planering av våra transporter verkar för onödig energiförbrukning och utsläpp.